Morawica ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
REZERWACJA tel. 608 503 242, e-mail:biuro@hostelparkowy.pl

Regulamin

 1. Najmujący pokój Gość Hostelu Parkowym zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 3. Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa i dokonaniu zapłaty.
 4. Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hostelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hostelu. Hostel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 8. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hostelowym w godzinach od 9.00 do 20.00.
 10. Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju hostelowym Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju.
 11. Przez cały czas pobytu w hostelu dzieci poniżej 14 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 12. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 13. Na terenie hostelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz alkoholu. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hostelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.
 14. Za zgubienie karty chip do zamka hotelowego pobierana jest opłata 70 zł netto
 15. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu – Hotelik Parkowy u powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 21. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Miły gościu zachowaj porządek i czystość, ponieważ w hostelu sprzątamy raz dziennie w godzinach przedpołudniowych a nie na bieżąco. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchniach, gdyż są one w naszym hostelu wspólne. Bardzo prosimy o mycie naczyń odkładanie na miejsce tak aby następna osoba nie miała z tym kłopotu.
 22. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 23. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 2 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 25. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas
 26. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu..
 27. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich  danych  i ich poprawy.
 28. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur vat bez podpisu
 29. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hostelowym a Hostelem „Hotelik Parkowy” jest sąd właściwy w Kielcach.
Skip to content